Sindikat prometa i veza Hrvatske

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, 62/2008.) i podzakonskim propisima u Hrvatskoj je uspostavljen cjeloviti sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja.


Zakon je stupio na snagu 7. lipnja 2008. godine osim odredaba članaka 15. i 16. koje su na snazi od 1. veljače 2009. godine, a odnose se na zahtjev za odobravanje pravne pomoći te odredaba članaka 45. do 52. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske Unije, čime su stvorene pretpostavke za provedbu pravne stečevine Europske Unije u području besplatne pravne pomoći, a odnose se na posebne odredbe o odobravanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima.


Donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata, s 1. veljačom 2009. godine građani koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć.


Pojam pravne pomoći definiran je Zakonom kao način olakšavanja pristupa sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost kako ne bi mogli ostvariti to pravo bez ugrožavanja svojeg uzdržavanja i uzdržavanja članova svojega kućanstva.

 

Vrste pravne pomoći


Pravna se pomoć ostvaruje kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.


Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju,
 • pravni savjet,
 • pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti,
 • zastupanje u upravnim stvarima,
 • pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova,
 • zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • zastupanje pred sudom,
 • pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom,
 • sastavljanje pismena u sudskim postupcima.


Prema odredbama Zakona, ostvarivanje pravne pomoći odobrit će se u svim postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, ako se njima rješava o egzistencijalnim pitanjima korisnika. Odobravanje bilo kojeg oblika pravne pomoći uključuje i oslobađanje od plaćanja pristojbi i troškova postupka.


Korisnici pravne pomoći


Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona su hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom te djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika, koji ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti.


Osnovni uvjet za odobravanje besplatne pravne pomoći je imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, što je propisano člankom 8. Zakona.Pružatelji pravne pomoći


Pružatelji pravne pomoći mogu biti odvjetnici, ovlaštene udruge, sindikati i visoka učilišta. Odvjetnici mogu pružati primarnu i sekundarnu pravnu pomoć pri čemu ne smiju odbiti pružiti pravnu pomoć u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osim u slučajevima predviđenima Zakonom o odvjetništvu za uskratu pravne pomoći. Udruge pružaju primarnu pravnu pomoć, a ovlast za pružanje pravne pomoći stječu upisom u registar udruga koje pružaju pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa. Sindikati pružaju primarnu pravnu pomoć prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u uvjetima propisanim za ovlaštene udruge. Visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije u znanstvenom području prava mogu putem pravnih klinika, u skladu sa svojim općim aktima, u sklopu primarne pravne pomoći davati opću pravnu informaciju, pravne savjete i izrađivati pismena.


Institucionalni okvir


Uredi državne uprave odlučuju prema zahtjevima građana za pružanje besplatne pravne pomoći.


Odjel za besplatnu pravnu pomoć Sektora za ljudska prava i besplatnu pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa obavlja drugostupanjski postupak prema zahtjevima za odobravanje besplatne pravne pomoći, provodi upravni nadzor nad radom prvostupanjskih tijela koja odobravaju pravnu pomoć, sudjeluje u provedbi stručnog nadzora nad radom pružatelja pravne pomoći.


Odjel za besplatnu pravnu pomoć ujedno obavlja poslove registracije udruga za pružanje besplatne pravne pomoći, vodi registar udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći te nadzire njihov rad. Radi praćenja sustava pravne pomoći osnovano je Povjerenstvo za pravnu pomoć kao savjetodavno tijelo Ministarstva pravosuđa. Povjerenstvo prati i analizira stanje u odobravanju i korištenju pravne pomoći, razmatra prijedlog godišnjeg izvješća Ministarstva pravosuđa, daje mišljenje na projekte te ministru pravosuđa daje prijedloge i mišljenje za unapređivanje sustava pravne pomoći.

 

Sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Savez samostalnih sindikata Hrvatske registrirao se za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske pruža besplatnu pravnu pomoć u sljedećim područjima:

 • radno-pravnim postupcima,
 • radno-pravnim upravnim postupcima,
 • mirovinskom i invalidskom osiguranju,
 • zdravstvenom osiguranju.

 

Ako ste korisnik besplatne pravne pomoći slobodno se obratite pravnim zastupnicima/cama SSSH koji su ovlašteni pružati besplatnu pravnu pomoć:

 

 

 

Redni br.

 

Ime

 

Prezime

 

Raspored

 

telefon

1.

Goran

Aranđelović

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042 begin_of_the_skype_highlighting01/4655-042end_of_the_skype_highlighting

2.

Đurđa

Sakal

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042 begin_of_the_skype_highlighting01/4655-042end_of_the_skype_highlighting

3.

Sunčica

Benović

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-042 begin_of_the_skype_highlighting01/4655-042end_of_the_skype_highlighting

4.

Marina

Kasunić Peris

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

01/4655-015 begin_of_the_skype_highlighting01/4655-015end_of_the_skype_highlighting

5.

Vedran

Uranija

Zadarska županija

023/250-429 begin_of_the_skype_highlighting023/250-429end_of_the_skype_highlighting

6.

Marija

Marković

Dubrovačko-neretvanska županija

020/418-975 begin_of_the_skype_highlighting020/418-975end_of_the_skype_highlighting

7.

Gordana

Mihalinec

Varaždinska županija

042/212-755 begin_of_the_skype_highlighting042/212-755end_of_the_skype_highlighting

8.

Slobodan

Kapor

Istarska županija

052/392-397 begin_of_the_skype_highlighting052/392-397end_of_the_skype_highlighting

9.

Ines

Duk

Sisačko-moslavačka županija

044/522-155 begin_of_the_skype_highlighting044/522-155end_of_the_skype_highlighting

10.

Jasenka

Bertolan

Virovitičko-podravska županija

033/551-899 begin_of_the_skype_highlighting033/551-899end_of_the_skype_highlighting

11.

Nada

Barišić

Primorsko-goranska županija

051/330-733 begin_of_the_skype_highlighting051/330-733end_of_the_skype_highlighting

12.

Kristian

Plazonić

Primorsko-goranska županija

051/330-731 begin_of_the_skype_highlighting051/330-731end_of_the_skype_highlighting

 

 

Zakonodavni okvir

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/2008);

Uredba o tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2009. godinu
(NN 13/2009);

Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o izvršenju projekata (NN 13/2009);

Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu uputnice i evidenciji izdanih uputnica
(NN 13/2009);

Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći (NN 93/2008).

Croatian Albanian Czech English French German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Macedonian Polish Portuguese Russian Slovenian Spanish Turkish
Cestarski susreti- cestarske sportske igre 2017.godine održat će se u vremenskom periodu od 11.5. do 14.5. 2017.godine u Poreču.
Cestarski sportski susreti 2017
Veselimo se novim druženjima i sportskim uspjesima cestarskih tvrtki koje čine važnu strukturu Sindikata prometa i veza Hrvatske.
Preuzmite pritupnicu klikom na sliku. Ispunjenu pristupnicu dostavite u Ured SPVH
Stop korupciji